Inteligentný kočík VW

10.09.2015
in Category: Vynálezy, Zábava
0 1933 3

Inteligentný kočík VW

Ná­pad pre inteligentný ko­čík vzni­kol po­čas vý­zvy, v rám­ci kto­rej Volkswagen vyzval svojich zákazníkov aby napísali svoje priania. Do diskusie sa pridali aj viaceré matky a vý­sled­kom je re­vo­luč­ný ko­čík s auto­ma­tic­kým br­zde­ním. Kočík do­ká­že sle­do­vať a udr­žia­vať kon­štan­tnú vzdia­le­nosť. Má senzory a automatický brzdový systém aké majú aj autá VW.

Zdroj: autoblog

, , , , , , ,

Love art in yourself, and not yourself in art.

View my other posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *