Digitálna nesmrteľnosť

09.11.2015
in Category: Vynálezy
0 2260 2
Digitálna nesmrteľnosť

Digitálna nesmrteľnosť

So­ciál­na sieť Eter9 sľu­bu­je, že vám za­bez­pe­čí di­gi­tál­nu nesmr­teľ­nosť. Bu­de to­tiž po­mo­cou ume­lej in­te­li­gen­cie ske­no­vať va­še prís­pev­ky a po va­šej smr­ti pok­ra­čo­vať v ich on-li­ne pub­li­ko­va­ní.

Digitálna nesmrteľnosť digitalna-nesmrtelnost-2

Strán­ku za­lo­žil por­tu­gal­ský vý­vo­jár Hen­rique Jor­ge a v sú­čas­nos­ti je vo fá­ze be­ta­ tes­to­va­nia a fun­gu­je ako fa­ce­boo­ko­vý pro­fil. Strán­ka ob­sa­hu­je ro­bo­ty na­zý­va­né Ni­ners, s kto­rý­mi mô­žu bio­lo­gic­kí pou­ží­va­te­lia inter­ago­vať a adop­to­vať si ich. Pos­lú­žia im ako cen­ní po­moc­ní­ci. Kaž­dý Ni­ner má je­di­neč­nú po­va­hu a rôz­ne zá­ľu­by.

Té­ma smr­ti upú­ta­la aj Fa­ce­book, kto­rý te­raz umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom vy­me­no­vať „de­di­ča”, kto­rý by spra­vo­val ich účet po tom, čo zom­rú. Pred­tým bol ta­ký­to účet jed­no­du­cho zmra­ze­ný.

Digitálna nesmrteľnosť digitalna-nesmrtelnost-3

Digitálna nesmrteľnosť 85110401_bot

Zdroj: bbc

, , , , , , , , , ,

Love art in yourself, and not yourself in art.

View my other posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *